Všeobecné smluvní podmínky AAA Holidays s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Poskytovatelem výletů je Cestovní agentura AAA Holidays, AAAHolidays s.r.o., Ledvinova 1713/10, 149 00, Praha 4 – Chodov, IČ: 05022631      (dále jen AAA Holidays).
 2. AAA Holidays organizuje standardní výlety i výlety na objednávku pro individuální zájemce i skupiny dle dohody.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv o výletech (dále jen SoV) uzavíraných se zákazníky cestovní agentury AAA Holidays – Cestujícími. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti AAA Holidays a Cestujícího při prodeji a zprostředkování Výletů.
 4. Pokud jsou v SoV uvedeny a AAA Holidays akceptovány podmínky odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost údaje uvedené v SoV.
 5. Cestujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která kupuje Výlet nebo se Výletu účastní.
 6. AAA Holidays výslovně upozorňuje Cestující, že Výlety pořádané AAA Holidays nejsou zájezdem ve smyslu ust. § 2522 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Znamená to, že Cestující není chráněn v plném rozsahu jako zákazník u smlouvy o zájezdu.
 7. Podrobná specifikace Výletu, tj. jeho způsobu a rozsahu, vyplývá z nabídky výletů AAA Holidays, která je k dispozici na www stránkách AAA Holidays – aaaholidays.cz. Pokud tyto údaje uvedeny v nabídce nejsou, budou uvedeny přímo v SoV.
 8. Cena Výletu je stanovena v souladu s nabídkou AAA Holidays a zahrnuje služby, které jsou pro každý Výlet přesně stanoveny, případně blíže specifikovány v SoV. Souhrnná cena Výletu uvedená v SoV je konečná s výjimkou poplatků třetím subjektům, které je zákazník povinen uhradit v průběhu Výletu v místní měně.
 9. Poplatky třetím subjektům uvedené v nabídce AAA Holidays, jsou orientační a jejich výše může být v průběhu výletu upřesněna dle aktuální situace.
 10. V ceně Výletu není zahrnuto cestovní pojištění.
 11. Smluvní vztah nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o výletě oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady ceny Výletu.
 12. V případě úhrady ceny Výletu bezhotovostním převodem na účet se cena (resp. záloha nebo doplatek) považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet AAA Holidays uvedeným na SoV s řádnými identifikačními údaji. Za řádně identifikovanou platbu se považuje platba se správným variabilním symbolem a jménem objednatele.
 13. Za včasné uhrazení ceny Výletu se považuje její úhrada do 10 kalendářních dnů od podpisu SoV, nejpozději však do 5 pracovních dnů před zahájením Výletu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 14. Pro případ, že zákazník nezaplatí řádně a včas cenu Výletu (zálohu na cenu Výletu, byla-li tato sjednána v SoV), sjednávají smluvní strany, že SoV zaniká s účinky od počátku.
 15. Cestující – objednatel odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených v SoV
 16. Za splnění závazků dalších cestujících uvedených ve SoV odpovídá Cestující – objednatel, se kterým je SoV uzavírána.
 17. Cestující – objednatel je povinen zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a případný souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
 18. Cestující, který bez zavinění AAA Holidays nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu.
 19. V případě nákupu Výletu od AAA Holidays prostřednictvím slevové akce přes slevový portál je smlouva uzavřena dle podmínek uvedených na slevovém portálu. Při následné objednávce je Cestující povinen uvést číslo voucheru, který obdržel od slevového portálu.
 20. Uzavřením SoV vyslovuje Cestující souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a kontakt v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem poskytování služeb podle smlouvy a tvorby klientské databáze. Uzavřením smlouvy Cestující rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na elektronickou kontaktní adresu účastníků. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům AAA Holidays, jejím zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem AAA Holidays její obchodní sdělení. Cestující má právo souhlas se zpracováváním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu aaaholidays@email.cz.
 21. Po uzavření SoV lze na žádost Cestujícího provést změnu osoby Cestujícího, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb). Před zahájením Výletu může Cestující písemně oznámit AAA Holidays, že se Výletu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového Cestujícího, že souhlasí s uzavřenou SoV a jeho identifikační údaje v rozsahu SoV. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny Výletu. Osoba uvedená v žádosti se stává Cestujícím po odsouhlasení této změny AAA Holidays.
 22. Cestující je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších Cestujících, AAA Holidays a jejích obchodních partnerů. Cestující je povinen dodržovat předpisy a doporučení a dodržovat pokyny místních poskytovatelů služeb. Cestující uhradí i škodu a újmu, kterou způsobil třetímu subjektu. AAA Holidays odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že porušila své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Cestujícím, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Jakékoli nároky na náhradu škody a újmy uplatňuje Cestující nejpozději do 1 týdne po návratu z Výletu písemně u AAA Holidays. Vznikla-li AAA Holidays škoda a újma porušením povinnosti Cestujícího, např. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému Cestujícímu, v té souvislosti zajištění dopravy navíc, poškozením dopravního prostředku, je Cestující povinen tuto škodu nahradit. Odvracela-li AAA Holidays škodu, která hrozila Cestujícímu, má právo na náhradu škody, kterou utrpěla, a to v rozsahu přiměřenému hrozící škodě.
 23. Cestující je povinen nastoupit ve stanoveném čase na Výlet, resp. se dostavit na stanovené místo odjezdů ve stanoveném čase; zajistit si platný cestovní doklad, dodržovat předpisy země, do které cestuje a řídit se pokyny pro účastníky Výletu a osoby pověřené AAA Holidays odpovědností za Výlet.
 24. Cestující je oprávněn reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad příslušnému zástupci AAA Holidays, v případech, které nebyly odstraněny na místě, pak nejlépe písemně přímo u AAA Holidays nejpozději do 1 týdne po návratu z Výletu, jinak nebude na reklamaci brán zřetel.
 25. AAA Holidays neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů ať technických, nepříznivého počasí či přetížení silničních cest. Cestující musí při plánování přípojů i dalších záležitostí brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu případné škody.
 26. AAA Holidays je oprávněna od SoV odstoupit jen v případech výslovně uvedených v SoV, těchto podmínkách nebo obecně závazných právních předpisech. AAA Holidays je oprávněna odstoupit zejména z důvodu porušení stanovené povinnosti ze strany zákazníka. V případě, že zákazník před zahájením Výletu poruší svou povinnost a CA AAA Holidays z tohoto důvodu odstoupí od SoV, zavazuje se zákazník zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 100 % celkové ceny Výletu. V případě odstoupení AAA Holidays od SoV z důvodů porušení povinnosti zákazníka po zahájení Výletu doručí zákazníkovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení ze Výletu) osoba pověřená AAA Holidays odpovědností za Výlet. Doručením zákazníkovi zaniká povinnost AAA Holidays poskytovat zákazníkovi jakékoli služby dle SoV. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení části ceny služeb, které nebyly čerpány, a zákazník je povinen uhradit AAA Holidays náklady vzniklé v souvislosti s jeho dopravou zpět namísto odjezdu a případnou vzniklou škodu.
 27. Cestující je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od SoV písemně odstoupit kdykoli před zahájením Výletu bez udání důvodu. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno AAA Holidays. Zákazník bere na vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká AAA Holidays újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího zákazníka a v případě, že se nepodaří náhradního zákazníka zajistit, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům AAA Holidays a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním zákazníka proto sjednávají strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se zákazník v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje ve prospěch AAA Holidays zaplatit. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od SoV AAA Holidays. Stornopoplatky činí: a) 15 % – min. 200 Kč/os. z celkové ceny Výletu, pokud k odstoupení od SoV ze strany zákazníka dojde více než 60 dní před dnem Výletu; b) 35 % – min. 200 Kč/os. z celkové ceny Výletu, pokud k odstoupení od SoV ze strany zákazníka dojde mezi 59. a 40. dnem před dnem Výletu; c) 50 % min. 200 Kč/os. z celkové ceny Výletu, pokud k odstoupení od SoV ze strany zákazníka dojde mezi 39. a 20. dnem před dnem Výletu; d) 75 % z celkové ceny Výletu pokud k odstoupení od SoV ze strany zákazníka dojde mezi 19. a 10. dnem před dnem Výletu; e) 90 % z celkové ceny Výletu pokud k odstoupení od SoV ze strany zákazníka dojde mezi 9. dnem a 5. dnem před dnem Výletu; f) 100 % z celkové ceny Výletu pokud k odstoupení od SoV ze strany zákazníka dojde mezi 4. dnem před dnem Výletu a zahájením Výletu. Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenou cenou Výletu nebo zálohami na cenu Výletu, s čímž zákazník výslovně souhlasí.
 28. AAA Holidays je oprávněna z objektivních důvodů změnit před zahájením Výletu podmínky SoV a navrhnout změnu SoV zákazníkovi. AAA Holidays není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny Výletu. Pokud však navrhovaná změna SoV vede i ke změně ceny Výletu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li AAA Hoolidays změnu SoV, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SoV souhlasit nebo zda od SoV odstoupí (bez uplatnění stornopoplatků). Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SoV neoznámí AAA Holidays, že návrh nepřijímá a že od SoV odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí.
 29. CA je po uzavření smlouvy oprávněna jednostranně zvýšit cenu Výletu jen v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou či doplňkovými službami, které jsou zahrnuty v ceně Výletu. Ceny Výletů byly kalkulovány při cenách dopravy a plateb spojených s dopravou účtovaných ze strany dopravců ke dni uzavření smlouvy. V případě jejich navýšení, se cena Výletu navýší o hodnotu navýšení. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být Cestujícímu odesláno nejpozději 14 dnů před zahájením Výletu, jinak AAA Holidays nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně Výletu.
 30. Za změnu smluvních podmínek se nepovažují změny, které mají za následek úpravu místa a času odjezdu, změnu způsobu dopravy a změnu programu Výletu vyvolanou nepředvídatelnými okolnostmi spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním.
 31. CA si vyhrazuje právo Výlet zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků (min. 18), zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (např. počasí, stávka, zásah vyšší moci). O zrušení je CA povinna neprodleně Cestující informovat a to nejpozději 48 hodin před termínem Výletu. Dále je povinna nabídnout Cestujícímu jiný termín nebo vrátit Cestujícímu plnou cenu Výletu. Jestliže dojde k dojednání nového termínu, platby uskutečněné na základě původního termínu se považují za platby podle nového termínu. Je-li cena nového Výletu nebo exkurze nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je společnost povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Je-li Výlet zrušen v důsledku neodvratitelné události, které CA nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni spravedlivě vyžadovat, není povinna hradit Cestujícímu škodu, kterou mu odstoupením způsobila, ani penále, jestliže na něj vznikl nárok. CA je oprávněna provádět operativní změny v programu Výletu, pokud z vážných důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet.
 32. AAA Holidays si vyhrazuje právo na tiskové chyby v nabídkách v tiskové či internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.
 33. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SoV a Cestující uzavřením smlouvy stvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil nejen se smlouvou, ale také s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a všemi dalšími součástmi smlouvy, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Obsah smlouvy má před všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost všeobecných obchodních podmínek jako celku.
 34. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 9. 2015.